تهران - اوجدنیه ، بن بست نیلوفر پلاک 29 ط 5 و 4

رژیم غذایی افراد دیابتی

رژیم غذایی افراد دیابتی

ديابت يك اختلال متابوليكي است. بدين صورت كه سرعت و توانايي بدن دراستفاده و سوخت و سوز كامل قند ها را كاهش مي يابد. لذا قند خون افزايش مي يابد.انواع ديابتديابت نوع Ι (يا ديابت وابسته به انسولين IDDM)ديابت نوع ΙΙ (يا ديابت غير وابسته به انسولين NIDDM)